Jacek Drozd – nauczyciel fizyki w Liceum Ogólnokształcącym w Rykach

Grażyna Knyś – nauczyciel fizyki w ZS Nr 1 w Puławach

Hanna Kamińska Kozak – nauczyciel fizyki w gimnazjum w Kurowie

Hanna Majek – nauczyciel fizyki w ZSO Nr 2 w Rykach

Waldemar Słowik – nauczyciel fizyki w Gimnazjum w Janowcu

Marianna Szpakowska – doradca metodyczny PCDZN

 

PROPOZYCJA POMIARU DYDAKTYCZNEGO Z FIZYKI DLA GIMNAZJUM Z DZIAŁU: PRACA, MOC, ENERGIA

 

 

PRACA, MOC, ENERGIA – sprawdzian wiadomości

 

 

Zadanie1

Jeden chłopiec napierał z całej siły, ale bezskutecznie na ścianę budynku, a drugi w tym samym czasie – przesuwał po stole zeszyt. Który z nich wykonał większą pracę w sensie fizycznym?

a)      pierwszy, bo działał  większą siłą

b)      pierwszy, bo ciężar ściany jest nieporównywalnie większy od ciężaru zeszytu

c)      drugi, bo zeszyt został przesunięty

d)      obaj wykonali taką samą pracę, bo ich czas działania był jednakowy

 

Zadanie 2

Wojtek przesunął krzesło z siłą 10N na odległość 2m, wykonując przy tym pracę:

a)      20N

b)      0,2N

c)      20J

d)      5W

 

Zadanie 3

W którym przypadku wykonano największą pracę

a)      działając siłą 50N przesuwając ciało na odległość 2m

b)      działając siłą 0,25kN przesuwając ciało na odległość 4m

c)      działając siłą 200N przesuwając ciało na odległość 5cm

d)      we wszystkich przypadkach praca ma jednakową wartość

 

Zadanie 4

Moc urządzenia to:

a)      ilość przekazanej energii

b)      szybkość wykonywanej pracy

c)      wartość zgromadzonej energii

d)      wartość wykonanej pracy

 

Zadanie 5

Wykres przedstawia zależność wykonanej pracy (W) od czasu (t) jej wykonywania dla każdej z dwóch maszyn (1,2). Wynika z niego, że

a)      maszyna pierwsza pracowała z taką samą mocą jak druga, ale w krótszym czasie

b)      maszyna pierwsza pracowała z większą mocą

c)      maszyna druga pracowała z większą mocą

d)      moc każdej z maszyn wzrastała jednostajnie

 

 

 

Zadanie 6

Uzupełnij tabelkę wpisując w miejsce kropek odpowiednie liczby

 

Praca (J)

Czas (s)

Moc (W)

1800

4

......................

....................

30

20

75

.....................

25

 

 

 

 

Zadanie7

W którym przypadku opisano właściwym wzorem moc oraz podano jednostkę mocy:

a)      P = W + t ; dżul

b)      P = t : W ; wat

c)      P =  W * t ; wat

d)      P = W : t ; wat

 

Zadanie 8

Jaki rodzaj energii mechanicznej posiada lecący samolot względem powierzchni ziemi:

a)      potencjalna ciężkości

b)      potencjalna sprężystości

c)      kinetyczną

d)      kinetyczną i potencjalną ciężkości

 

Zadanie 9

Na balkonie postawiono skrzynki z kwiatkami o masach 2,5kg oraz 7,5kg. Która skrzynka posiada większą energię potencjalną? Ile razy ta energia jest większa od energii potencjalnej drugiej skrzynki?

a)      pierwsza; 3 razy

b)      druga; 3 razy

c)      pierwsza;  razy

d)      druga;  razy

 

Zadanie 10

Jak zmieni się wysokość ciała nad poziomem Ziemi, jeśli energia potencjalna wzrośnie 4 razy?

a)      zwiększy się 2 razy

b)      zmaleje 2 razy

c)      zmaleje 4 razy

d)      zwiększy się 4 razy

 

Zadanie 11

Jeżeli prędkość ciała wzrośnie 3 razy, to energia kinetyczna ciała:

a)      wzrośnie 3 razy

b)      zmaleje 3 razy

c)      wzrośnie 9 razy

d)      zmaleje 9 razy

 

Zadanie 12

Spoczywające na pewnej wysokości nad Ziemią ciało ma energię mechaniczną równą 100J. Spadając swobodnie to ciało tuż przed zderzeniem z powierzchnią Ziemi ma energię kinetyczną:

a)      równą 0J

b)      mniejszą niż 100J

c)      większą niż 100J

d)      równą 100J

 

Zadanie 13

Silnik samochodu osobowego ma moc 35kW, a silnik elektrycznego dźwigu ma moc 36kW. Który z tych silników wykona większą prace w czasie 30 sekund? Uzasadnij odpowiedź.

 

Zadanie14

Oblicz prędkość końcową i czas swobodnego spadku metalowej kuli z wysokości 20m. Przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego 10 . Zapisz obliczenia.

 

Tabela kategorii celów operacyjnych

 

Nr zadania

Sprawdzane wiadomości i umiejętności

Uczeń:

Kategoria celu operacyjnego

Poziom wymagań

Punktacja

1

Odróżnia pojecie pracy w sensie fizycznym od pracy w sensie potocznym

B

K

1

2

Umie obliczyć wartość pracy, zna jednostkę pracy.

C

P

1

3

Stosuje wzór na pracę wykorzystując przeliczanie jednostek

C

P

1

4

Zna pojęcie mocy

A

K

1

5

Rozumie pojęcie mocy, odczytuje informacje z wykresu

C

R

1

6.1

Oblicza pracę ze wzoru na moc.

C

P

1

6.2

Oblicza czas pracy urządzenia ze wzoru na moc.

1

6.3

Oblicza moc urządzenia.

1

7

Zna wzór na moc i jednostkę mocy

A

P

1

8

Wie kiedy ciało posiada energię mechaniczną

B

P

1

9

Umie obliczyć energię potencjalną ciężkości i energię kinetyczną

C

R

1

10

Wie od czego zależy energia potencjalna ciężkości

C

P

1

11

Wie od czego zależy energia kinetyczna

C

P

1

12

Rozumie zasadę zachowania energii mechanicznej

C

R

1

13.1

Rozumie zależność miedzy pracą a mocą

C

R

1

13.2

Uzasadnia odpowiedź

1

14.1

Poprawna metoda obliczenia prędkości ciała

D

D

1

14.2

Poprawna wartość prędkości wraz z jednostką

1

14.3

Poprawna metoda obliczenia czasu swobodnego spadku ciała

1

14.4

Poprawna wartość czasu  wraz z jednostką

1

 

 

Proponowane wymagania punktowe na poszczególne oceny z testu

 

 

Zadanie

1

4

2

3

6.1

6.2

6.3

7

8

9

10

5

11

12

13.1

13.2

14.1

14.2

14.3

14.4

Liczba

punktów

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Poziom

K

P

D

R

Liczba

punktów

do

zaliczenia

danego

poziomu

10 z 11

4 z 5

2 z 4

Ocena

dopuszcza-jący

70% (K+P)

dostateczny

(K+P)

dobry

(K+P+R)

bardzo dobry

(K+P+R+D)

Liczba

punktów

7 - 9

10 - 13

14 - 17

18 - 20