Ocenianie kształtujące (OK) to nurt w nauczaniu nastawiony na to, w jaki sposób pomóc uczniowi się uczyć. Badania nad skutecznością „oceniania kształtującego” są prowadzone w różnych regionach świata. Paul Black i Dylan Wiliams są najszerzej cytowanymi autorytetami w tej dziedzinie. Pomysł zaproponowany przez angielskich badaczy, sprawdzony w praktyce, może zmienić szkołę. I choć pozornie dotyczy tylko oceniania, to dociera do samej istoty edukacji. Nauczyciel nie tyle wystawia stopnie, ile ocenia prace uczniów, wskazując, co uczeń zrobił dobrze, dokąd doszedł, co musi uzupełnić lub poprawić.

W dniu 8 grudnia 2016 w Puławach odbyła się konferencja „Ocenianie kształtujące –jak pomóc uczniom się uczyć”. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli (PCDZN) w Puławach, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) oraz Starostwo Powiatowe w Puławach

W konferencji uczestniczyło 80 osób –w tym dyrektorzy, nauczyciele szkół i placówek z województwa lubelskiego.

Wszystkich uczestników, prowadzących oraz zaproszonych gości przywitała Dyrektor PCDZN w Puławach Pani Anna Baracz oraz Kierownik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Puławach, Pani Małgorzata Noskowska. Uroczystego otwarcia dokonał Starosta Puławski – Pan Witold Popiołek będący honorowym patronatem konferencji.

Wykład pt „Dlaczego Ocenianie Kształtujące?” – przeprowadził dr Jacek Strzemieczny – prezes zarządu CEO, Lider programu Szkoła Ucząca się (SUS). W swoim wystąpieniu przedstawił wiele argumentów za wartością wprowadzenia w szkole oceniania kształtującego. Wskazywał na liczne ilościowe i jakościowe badania i raporty wskazujące na ocenianie kształtujące jako jedną z najbardziej efektywnych interwencji prowadzących do poprawienia wyników nauczania. Argumentem za takim sposobem oceniania jest fakt, że przygotowuje ono uczniów do uczenia się przez całe życie. Badania wykazują, że ocenianie kształtujące jest pomocne także w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych. „Aby uczniowie byli przygotowani do uczenia się po zakończeniu formalnej edukacji, potrzebują umiejętności aktywnego budowania własnej wiedzy i zrozumienia zjawisk, a nie tylko biernego przyswajania podawanych im informacji. Ta zasada to także fundament konstruktywizmu poznawczego. A zatem potrzebujemy włączyć uczniów w proces uczenia się. Wskazać uczniom, jak samodzielnie oceniać efekty własnej nauki” mówił Pan Jacek Strzemieczny.

Warsztat nt. „Ocenianie kształtujące w edukacji” poprowadziła Pani Danuta Sterna (matematyk, były pracownik naukowo¬- dydaktyczny Politechniki Warszawskiej, nauczyciel matematyki w warszawskich liceach i gimnazjum, ekspertka CEO). Od 2002 roku zajmuje się promowaniem oceniania kształtującego w polskich szkołach. Doświadczenie dydaktyczne pomaga jej z kolei wspierać nauczycieli w czerpaniu satysfakcji i zadowolenia z pracy z uczniami. Jeszcze podczas pracy w szkole poznała ocenianie kształtujące, które zmieniło jej sposób nauczania. „Od czasu, gdy zaczęłam pracować w szkole, poszukiwałam sposobów efektywnego nauczania. Martwiło mnie to, że moich uczniów często nie interesuje wiedza, którą chcę im przekazać, że nie są zadowoleni z tego, co szkoła im oferuje. Próbowałam to zmienić. (…)” mówiła Danuta Sterna.

W prezentacji warsztatowo przedstawiła pięć strategii w nauczaniu, które jasno pokazują, dlaczego warto stosować OK. Krok po kroku wskazała jak rozpocząć pracę z ocenianiem kształtującym w różnych warunkach. W sposób ciekawy i praktyczny poprowadziła ona nauczycieli przez kolejne fazy wprowadzania oceniania kształtującego do swojej pracy prezentując doświadczenia polskich nauczycieli różnych przedmiotów ze wszystkich typów szkół.

Prowadzący podzielili się też swoimi nie najlepszymi wspomnieniami szkolnymi. Dlatego od lat działają na rzecz tego, by nowe pokolenia miały lepiej.

W drugiej części uczestnicy konferencji obejrzeli film ,,Ocena pomagająca się uczyć” oraz wzięli udział w panelu dyskusyjnym z udziałem nauczycieli – poprowadzonym przez Panią Danutę Sternę. Nauczyciele i dyrektorzy Publicznego Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Górze Puławskiej oraz Zespołu Szkół w Stężycy, stosujący ocenianie kształtujące w praktyce podzielili się przykładami dobrej praktyki. Mówili, że to praktyczna pomoc w codziennej pracy w szkole, wzbogacona o wiele bezpiecznych i skutecznie wypróbowywanych narzędzi i tych najskuteczniejszych i najlepiej sprawdzających się w środowisku szkolnym.

Odpowiadali na pytania uczestników co i dlaczego sprawdza się z OK w praktyce nauczania, a co i dlaczego sprawia trudność. Wszyscy wspólnie stwierdzili, że wprowadzenie oceniania kształtującego oznacza dla nauczyciela konieczność zrewidowania sposobu rozumienia roli własnej i swoich uczniów.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy bardzo wysoko ocenili jej poziom.

Kierownik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Puławach
Małgorzata Noskowska