ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

 

DYREKTORÓW, NAUCZYCIELI

szkół i przedszkoli, placówek oświatowych

nt.

,,ZMIANY W KARCIE NAUCZYCIELA OD 1 STYCZNIA 2018R. I ZMIANY KADROWE WG USTAWY PRAWO OŚWIATOWE’’

                      21 lutego 2018r.       godz. 1100 – 1530

Wykładowca

Teresa Konarska-prawnik, ekspert w dziedzinie prawa oświatowego i prawa pracy, publicysta i autorka książek o tematyce szkolnego prawa pracy, wykładowca na uczelniach wyższych.

KOSZT: 200 zł

ZGŁOSZENIA przyjmujemy telefonicznie  (81) 888-49-01

do dnia 12.02.2018r.

MIEJSCE: PUŁAWY

                    dokładny adres szkolenia zostanie podany po zakończonej rekrutacji tj.

                 13 II 2018r. na stronie internetowej PCDZN www.pcdzn.edu.pl

                   odbiór faktur w dniu szkolenie

 Program:

 1. Zmiana zasad ustalania oceny – Ocena obligatoryjna • Odwołanie.
 2. Awans zawodowy – Wydłużenie ścieżki awansu • Skrócenie okresu karencyjnego • Terminy składania wniosków • Składy komisji kwalifikacyjnej.
 3. Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy – Nowa umowa stażowa • Niekaralność • Ograniczenie etatu.
 4. Wynagrodzenie – Dodatek za wyróżniającą pracę • Wypłata wynagrodzenia.
 5. Czas pracy – Pensum psychologów, pedagogów itd. • Sposób naliczenia łączonego pensum • Obniżenie pensum dla niepełnosprawnych • Wykaz zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami.
 6. Likwidacja uprawnień socjalnych, w tym zasiłku na zagospodarowanie i pomocy zdrowotnej.
 7. Urlop zdrowotny – Zmiana warunków i cel udzielania urlopu • Doprecyzowanie stażu warunkującego urlop • Zmiana lekarza • Procedura ubiegania się o urlop • Skierowanie przez dyrektora.
 8. Urlop wypoczynkowy– Skrócenie i zmiana urlopu wypoczynkowego dla dyrektora • Łączenie urlopu w szkole feryjnej i nieferyjnej • Usytuowanie urlopu dla poratowania zdrowia w urlopie wypoczynkowym • Możliwość przesunięcia urlopu.
 9. Uprawnienia rodzicielskie – Obniżenie wymiaru zajęć uprawniające do urlopu wychowawczego • Dni wolne na dziecko.

Problemy Kadrowe związane z przepisami wprowadzającymi Ustawę – Prawo Oświatowe (tzw. przepisy przejściowe)

 1. Terminy i treść arkusza organizacyjnego 2018/2019 – Nowa procedura opracowywania i wdrażania arkusza.
 2. Konsultacje związkowe w sprawie zamiaru wypowiedzenia w konkretnych typach
  i rodzajach szkół.
 3. Skrócenie okresu wypowiedzenia – Porozumienie w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia.
 4. Wypowiadanie umów zawartych a czas określony.
 5. Przepisy określające przekształcenie i wypowiedzenie stosunku pracy we wszystkich szkołach w okresie przejściowym.
 6. Przeniesienie na podstawie art. 18 KN nauczycieli mianowanych i zatrudnionych a czas określony.
 7. Uzupełnienie w większym wymiarze niż dotychczas (art. 22 KN w związku z art. 220 ust. 1 pkt 3 Ustawy – Przepisy Wprowadzające Ustawę Prawo Oświatowe.
 8. Godziny ponadwymiarowe w szkole ponadpodstawowej.
 9. Zgoda dyrektora na dodatkowe zatrudnienie nauczyciela pracującego w szkole macierzystej w pełnym wymiarze.
 10. Stan nieczynny z zakazem pracy w szkole.
 11. Ograniczenie zatrudnienia poniżej ½ etatu.

      Dyrektor PCDZN

     Anna Baracz