Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Powiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach www.pcdzn.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-05-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-07-09.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-02-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Na stronie internetowej:

 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo.
 • Niektóre zdjęcia nie zawierają opisów.
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej.
 • Dla informacji brak właściwej relacji.
 • Elementy nawigacyjne polegają na właściwościach zmysłowych.
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst.
 • W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie lub ukrywanie.
 • Nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków.
 • Nie zawarto tytułu opisowego strony internetowej.
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście.
 • Brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów.
 • Brak dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (online) oraz na miejscu.
 • Brak opisów tekstowych zdjęć i dokumentów starych PDF.

 

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnej.

Stronę zabezpieczono: bezpiecznym Certyfikatem SSL

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Modrzejewska, adres poczty elektronicznej: sekretariat@pcdzn.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 8884901. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

 

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 1. Siedzibą Powiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach jest 2 piętrowy budynek przy ul. 6 Sierpnia 5, 24-100 Puławy.
 2. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Brak utrudnień przy wejściu głównym, tj. od strony ulicy. Dojście do budynku ma szerokość 1,5 m, przez furtkę o szerokości 1m.
 3. Obszar ochrony w postaci monitoringu i alarmu.
 4. W budynku nie ma windy. Szerokość ciągów komunikacyjnych wynosi od 120 do 125 cm., występują zmniejszenia tej szerokości do 85 cm na odcinku nie większym niż 150 cm. W ramach ciągów pieszych i korytarzy węższych niż 150 cm istnieją przestrzenie manewrowe o wymiarach 150×150 cm, pozwalające na obrócenie wózka inwalidzkiego o 180 stopni. Wysokość ciągów komunikacyjnych jest wyższa 220 cm. Spocznik jest dłuższy niż 1,4 m i ma szerokość 1,4m. Wysokość stopni schodów od 16 do 19 cm, głębokość 28 cm. Ilość stopni max. 17 w jednym biegu. Schody wyposażone są w balustradę od strony przestrzeni otwartej, nie ma jej po stronie. Poręcz jest ciągła wzdłuż całego biegu schodów, na spocznikach. Górna część poręczy znajduje się na wysokości 112 cm od przedniej krawędzi stopnia, a dodatkową poręcz na wysokości 94 cm. Oznakowane są początkowe i końcowe krawędzie stopni schodów kontrastowym pasem o szerokości minimum 5 cm. Nie ma możliwości otwierania i regulowania skrzydeł okiennych z poziomu podłogi przez osoby z niepełnosprawnością. Drzwi, z których może korzystać osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, mają szerokość 90 cm i nie posiadają progów. Klamki i zamki są obsługiwane jedną ręką i nie wymagają ruchu obrotowego nadgarstkiem, mocnego chwytania i ściskania, znajdują się poniżej 120 cm od poziomu podłogi.
 5. Siedziska i stoły: przestrzeń manewrowa przy stołach pozwala na podjazd wózkiem inwalidzkim i zapewnia przestrzeń na nogi pod stołem, nie ma regulacji wysokości blatu.
 6. Przy budynku wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, które znajdują się na parkingu za zamykaną bramą przesuwną.
 7. Istnieje możliwość wyjścia do osoby z niepełnosprawnością.
 8. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku.
 9. W budynku brak tablic tyflograficznych, oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidzących lub słabowidzących.
 10. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 11. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 12. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba z niepełnosprawnością wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych (Dz.U.2024.44 t.j.)