O nas

MISJĄ naszego centrum jest zapewnienie najwyższej jakości doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych nie tylko przez Powiat Puławski, ale także przez organy samorządów terytorialnych z nim współpracujących, jak i tych, które w przyszłości wykażą chęć współpracy w tym zakresie. Misja realizowana jest poprzez kompleksowe wspomaganie placówek na terenie szkoły lub w bliskim jej otoczeniu.

PCDZN od 2005 roku posiada certyfikat jakości – Akredytację Lubelskiego Kuratora Oświaty, jest placówką publiczną wyspecjalizowaną w dziedzinie organizacji doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli, pracowników oświaty samorządowej i kadry kierowniczej. Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Lublinie w roku 2008 i 2010 utrzymała w mocy nadany certyfikat jakości podkreślając wysoką jakość świadczonych usług jak i wysokie kwalifikacje kadry.

W roku szkolnym 2010/2011 zgodnie z Planem nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w placówce przeprowadzona została zewnętrzna ewaluacja problemowa w obszarze „Procesy”. Miała ona na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez PCDZN wymagań stawianych placówkom doskonalenia nauczycieli, zawartych w załączniku do Rozporządzenia MEN z dn. 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Jej przebieg i wnioski oraz wyniki z komentarzem, czyli poziom spełniania przez placówkę wymagań prezentuje RAPORT Z EWALUACJI.
Wynika z niego, że PCDZN badane wymagania takie jak koncepcja pracy, oferta umożliwiająca realizację zadań placówki, zorganizowany charakter procesów edukacyjnych będących efektem współdziałania nauczycieli, prowadzenie działań służących wyrównywaniu szans spełnia na poziomie wysokim (B) i bardzo wysokim(A).

Pracownicy PCDZN to doświadczeni, profesjonalnie przygotowani, sprawdzeni doradcy metodyczni oraz edukatorzy. Doradcy metodyczni i pracownicy administracyjni ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności. Ukończyli wielogodzinne, zewnętrzne formy doskonalenia, m.in. studia podyplomowe, kursy doskonalące. Nasi doradcy metodyczni powoływani są do pracy jako egzaminatorzy komisji egzaminacyjnych i eksperci komisji kwalifikacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli, wielu doradców jest wojewódzkimi ekspertami do spraw wdrażania nowej podstawy programowej, zapraszani są do prac w zespołach ekspertów grup roboczy funkcjonujących w ramach projektów realizowanych przez MEN, aktywnie włączając się w ich prace. Współpracujemy z wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą uczelni wyższych, ośrodków doskonalenia kadr, innych profesjonalnych instytucji szkoleniowych, dysponujemy bazą kompetentnych specjalistów, umożliwiających skuteczne zaspakajanie potrzeb zgłaszanych przez szkoły, placówki.

Placówka dysponuje bardzo dobrym zapleczem lokalowym: dwiema salami wykładowymi przygotowanymi do prowadzenia warsztatów oraz pokojami do konsultacji indywidualnych, a także sprzętem dydaktycznym: komputerami stacjonarnymi oraz laptopami, projektorami multimedialnymi, sprzętem RTV i AV, kserokopiarkami. PCDZN dysponuje dwoma mobilnymi salami komputerowymi wyposażonymi w nowoczesne notebooki oraz bezprzewodowy, szerokopasmowy Internet. Posiadany sprzęt komputerowy umożliwia prowadzenie kursów i warsztatów z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej w naszym ośrodku oraz na terenie szkół.

Centrum wychodząc bliżej nauczyciela zorganizowało w szkołach na terenie objętym doradztwem punkty konsultacyjne, w których doradcy świadczą usługi w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego. Systematycznie i planowo działają punkty w Puławach i Rykach, dodatkowo w Abramowie, Wielkiem i Wielkolesie działają one doraźnie zgodnie z bieżąco zgłaszanymi potrzebami nauczycieli z tego terenu.

PCDZN doradztwem i doskonaleniem zawodowym wspiera nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez: Powiat Puławski, Powiat Rycki, Gminę Baranów, Gminę i Miasto Dęblin, Gminę Janowiec, Gminę Końskowola, Gminę Nowodwór, Miasto Puławy, Gminę i Miasto Ryki, Gminę Ułęż oraz Zespół Szkół Europejskich w Puławach.

Z naszych usług korzystają również placówki spoza województwa lubelskiego – z terenu całej Polski. Dla Nich świadczymy usługi w ośrodku, siedzibie placówki zamawiającej lub innym miejscu przez nią wskazanym, a tematykę szkoleń dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i specyfiki placówki. W swej działalności łączymy promocję walorów turystyczno-rekreacyjnych powiatu puławskiego (Puławy, Kazimierz Dolny, Nałęczów) z ofertą edukacyjną.

Oferta PCDZN w zakresie doradztwa i doskonalenia jest bardzo szeroka, proponuje różnorodne metodycznie, merytorycznie i organizacyjnie formy doradztwa, doskonalenia i dokształcania nauczycieli. Szczegóły znajdują się w poszczególnych zakładkach naszej strony internetowej. Współczesna szkoła stoi wobec wielu nowych wyzwań, zarządzanie nowoczesną placówką wymaga doskonalenia umiejętności oraz stale aktualizującej się wiedzy dlatego PCDZN niesie szkołom, przedszkolom i innym placówkom oświatowym pomoc zarówno doraźną jak i długofalową. Służy im wszelką pomocą w realizacji oczekiwań nauczycieli, rodziców i uczniów. Zewnętrzne kompleksowe wsparcie ze strony PCDZN pomaga placówkom diagnozować, planować, organizować i realizować działania rozwojowe oraz trafnie oceniać efekty podejmowanych działań, co przekłada się na efektywność nauczania.