O nas

MISJĄ naszego centrum jest zapewnienie najwyższej jakości doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych nie tylko przez Powiat Puławski, ale także przez organy samorządów terytorialnych z nim współpracujących, jak i tych, które w przyszłości wykażą chęć współpracy w tym zakresie. Misja realizowana jest poprzez kompleksowe wspomaganie placówek na terenie szkoły lub w bliskim jej otoczeniu.

PCDZN posiada certyfikat jakości – Akredytację Lubelskiego Kuratora Oświaty, jest placówką publiczną wyspecjalizowaną w dziedzinie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, pracowników oświaty samorządowej i kadry kierowniczej. Pierwszą akredytację uzyskało już w 2005roku i utrzymywało ją do roku 2020. W maju 2020 roku po rozpatrzeniu złożonego w uzgodnieniu z organem prowadzącym wniosku oraz załączonej do niego dokumentacji, a także po zapoznaniu się z oceną działalności placówki przeprowadzoną przez zespół akredytacyjny powołany przez Lubelskiego Kuratora Oświaty, Lubelski Kurator Oświaty  Decyzją nr 48/2020 z dnia 19 maja 2020 roku przyznał Powiatowemu Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli na okres 5 lat akredytację (certyfikat jakości).

W uzasadnieniu swojej decyzji stwierdził, że Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach spełnia warunki określone w art. 184 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe tj.:

  1. prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa;
  2. organizuje i prowadzi formy doskonalenia zawodowego nauczycieli zaspakajające potrzeby oraz sprzyjające rozwojowi zawodowemu nauczycieli, szkół i placówek korzystających z oferty PCDZN;
  3. w planowaniu swojej pracy uwzględnia wnioski z analizy badań nauczycieli, szkół i placówek korzystających z oferty placówki doskonalenia;
  4. wykorzystuje zasoby własne i środowiska lokalnego na rzecz rozwoju;
  5. opracowała i stosuje system zapewniania jakości oraz systematycznie go doskonali;
  6. zatrudnia wykwalifikowaną kadrę;
  7. zapewnia wykwalifikowaną kadrę do realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  8. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  9. zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną;
  10. prowadzi działalność informacyjna i upowszechnia problematykę doskonalenia nauczycieli.

Zachęcamy do korzystania z naszych usług placówki oświatowe spoza województwa lubelskiego a nawet z terenu całej Polski. Świadczymy usługi w ośrodku, siedzibie placówki zamawiającej lub innym miejscu przez nią wskazanym, a tematykę szkoleń dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i specyfiki placówki. W swej działalności łączymy promocję walorów turystyczno-rekreacyjnych powiatu puławskiego (Puławy, Kazimierz Dolny, Nałęczów) z ofertą edukacyjną.

Oferta PCDZN w zakresie doradztwa i doskonalenia jest bardzo szeroka, proponuje różnorodne metodycznie, merytorycznie i organizacyjnie formy doradztwa, doskonalenia i dokształcania nauczycieli. Szczegóły znajdują się w poszczególnych zakładkach naszej strony internetowej. Współczesna szkoła stoi wobec wielu nowych wyzwań, zarządzanie nowoczesną placówką wymaga doskonalenia umiejętności oraz stale aktualizującej się wiedzy dlatego PCDZN niesie szkołom, przedszkolom i innym placówkom oświatowym pomoc zarówno doraźną jak i długofalową. Służy im wszelką pomocą w realizacji oczekiwań nauczycieli, rodziców i uczniów. Zewnętrzne kompleksowe wsparcie ze strony PCDZN pomaga placówkom diagnozować, planować, organizować i realizować działania rozwojowe oraz trafnie oceniać efekty podejmowanych działań, co przekłada się na efektywność nauczania.