RODO

                      KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego w Puławach w imieniu, którego działa Dyrektor Powiatowego Centrum  Doskonalenia Zawodowego w Puławach
  z siedzibą ul. 6 Sierpnia 5, 24 -100 Puławy
  Można się z nim kontaktować:
  – listownie pod wskazany powyżej adres,
  – mailowo na adres: pcdznpulawy@go2.pl
 2. Inspektorem Danych Osobowych w PCDZN w Puławach jest Pan Jarosław Czerw.

Można się z nami kontaktować:
– listownie pod adres wskazany w pkt 1,

– mailowo na adres: iod@pcrk.pulawy.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Powiatowym Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli  w Puławach, realizacji zawartych umów, porozumień, w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: uprawnione organy publiczne, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem danych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego w Puławach.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2 nie krócej jednak niż przez okres wskazany w ustawie z dnia 14 lipca 1982r. o narodowym zasobie archiwalnym  i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217) lub w innych obowiązujących przepisach prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:

– dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO,

– prawo ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO,

– usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) na podstawie art. 17 RODO,

– ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO,

– prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO,

– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art.21 RODO,

– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie art. 7 ust 3 RODO (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie   zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

 1. Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości prawnych zrealizowania Pani/Pana żądania.
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych stanowi udzielona zgoda. Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie realizacji celu dla którego udzielona została zgoda..
 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Oświadczam, że:

 1. zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej,
 2. podpisując klauzulę zgody w karcie zgłoszeniowej podałam/em dobrowolnie dane osobowe i są one zgodne z prawdą,
 3. zostałam/em poinformowany o celu przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych osobowych i prawie ich sprostowania.

 

………………………………………………………………………………………..

data i czytelny podpis