Szkolenia

,,Wielcy nauczyciele zawsze rozumieli, że ich zadaniem nie jest nauczanie przedmiotu, ale uczenie uczniów.”

Ken Robinson

Szanowni Państwo!

 

Witamy po wakacyjnej  przerwie i zapraszamy do zapoznania się z ofertą doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2019/2020.

 

Jesteśmy świadomi, że w procesie kształcenia i wychowania młodego pokolenia istotną rolę odgrywa nauczyciel. Jego zadaniem jest występowanie wobec kolejnych pokoleń uczniów w roli strażnika tradycji, ale  również oczekuje się od niego wprowadzania uczniów w zmieniający się świat z potrzebnymi ku temu kompetencjami.

Wiemy, że zmiany weszły na stałe w nasze życie. Nauczyciele mają przygotować młode pokolenia do odpowiedzialnego i kreatywnego funkcjonowania w   świecie. Niezwykle dynamicznie rozwijająca się rzeczywistość stawia wyzwania, którym  powinni sprostać dobrze przygotowani do  swej pracy pedagodzy.

Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach zmierza do tego, aby nauczyciele mieli możliwość uzyskiwania aktualnej wiedzy, zdobywania i doskonalenia umiejętności niezbędnych do efektywnej pracy w placówkach oświatowych.  

Mamy na względzie Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) , według której:

 

            Art. 6.3 Nauczyciel obowiązany jest: dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

                  3a) doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły.

            Art. 12.3. Nauczyciel powinien podnosić swą wiedzę ogólną i zawodową, korzystając z prawa pierwszeństwa do uczestnictwa we wszelkich doskonalenia zawodowego na najwyższym poziomie.

 

Wobec tego nasze działania nastawione są na zaspokajanie potrzeb w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego.

Celem pracy PCDZN jest działanie na rzecz podnoszenia jakości edukacji i wspierania nauczycieli w ich trudnej pracy.

Chcemy inspirować do rozwoju zawodowego i osobistego, wspierać nauczycieli w obszarze wychowawczym i metodycznym, skłaniać do ewaluacji prowadzonych działań i upowszechniać przykłady dobrej praktyki.

W informatorze zamieściliśmy formy, które w poprzednich latach cieszyły się Państwa zainteresowaniem oraz wynikające z oczekiwań i sugestii nauczycieli a także kadry kierowniczej. W naszej ofercie uwzględniamy również szkolenia  związane z realizacją kierunków polityki oświatowej państwa.

Zaznaczamy, że w związku z wdrażaniem nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych, nasi doradcy metodyczni i konsultanci uczestniczyli w szkoleniach, które przygotowały ich do przeprowadzenia warsztatów w tym zakresie. Podzielimy się z Państwem swoją wiedzą i udostępnimy właściwe materiały.

Proponujemy różnorodne formy doskonalenia: kursy i doskonalące, warsztaty, szkolenia, konferencje, kierowane zarówno do kadry kierowniczej, jak i nauczycieli różnych specjalności oraz szkolenia dla rad pedagogicznych realizowane w siedzibach szkół i placówek.

Podkreślamy, że w skład zespołu prowadzącego szkolenia wchodzą edukatorzy, specjaliści i konsultanci. Wszyscy posiadają kwalifikacje i bogatą praktykę zawodową oraz uprawnienia do kształcenia nauczycieli.

Kształcimy się ustawicznie i aktualizujemy swą wiedzę. Służymy pomocą w każdym zakresie.

 

Zapraszamy  do korzystania z naszej oferty i zachęcamy do współpracy.

 

Dyrektor PCDZN mgr Anna Baracz

oraz doradcy metodyczni

Celem zaplanowania naszej pracy i prawidłowej realizacji zgłoszonych przez Państwa potrzeb

karty zgłoszeniowe przyjmujemy do końca grudnia 2019r.

  • listownie
  • faksem
  • pocztą elektroniczną
  • w siedzibie PCDZN

 

24-100 Puławy, ul. 6 Sierpnia 5

tel. 81 – 888 – 49 – 01             fax 81 – 886 – 48 – 28

e-mail: pcdznpulawy@go2.pl      

 

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszenia.

 

Formularze karty zgłoszeniowej wpięte są w środku informatora,

a także znajdują się na naszej stronie internetowej.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

oraz zachęcamy do korzystania z proponowanych form doskonalenia.

 

Realizujemy również  formy doskonalenia – np. warsztaty, szkolenia RP o tematyce indywidualnie ustalonej przez szkołę/placówkę (wg. cen negocjowanych)

OFERTA SZKOLEŃ NA ROK SZKOLNY 2019/2020  

WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA

WSPIERANIE SZKOŁY W RÓŻNYCH OBSZARACH DZIAŁANIA

TECHNOLOGIA KOMPUTEROWA I INFORMACYJNA

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA

KURSY NADAJĄCE UPRAWNIENIA

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

FORMY PŁATNOŚCI