Szkolenia

 

Szanowni Państwo

 

Uczenie się przez całe życie to jedno z najistotniejszych wymagań wyznaczających rozwój współczesnego świata. Nauczyciele, z racji wykonywanej profesji oraz z powodu zmian zachodzących w systemie oświaty, zobowiązani są do nieustannego doskonalenia własnych kompetencji osobistych i zawodowych.

Prowadząc działalność, zmierzamy do tego, aby nauczyciele mieli możliwość uzyskiwania aktualnej wiedzy, zdobywania i doskonalenia umiejętności niezbędnych do pracy w nowoczesnych placówkach oświatowych. Jesteśmy zespołem profesjonalistów doskonalących się  i upowszechniających ideę uczenia się przez całe życie.

    Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach odpowiada na potrzeby nauczycieli przez konstruowanie trafnej oferty szkoleń, wynikającej z diagnozy potrzeb, analizy priorytetów MEN. Każdego roku proponujemy różnorodne formy doskonalenia: kursy kwalifikacyjne i doskonalące, warsztaty, konferencje, kierowane zarówno do kadry kierowniczej, jak i nauczycieli różnych specjalności oraz szkolenia dla rad pedagogicznych, realizowane w siedzibach szkół i placówek. PCDZN realizuje także doskonalenie według nowego kompleksowego wspomagania  szkół jako stale kształcących się organizacji. Zgodnie z jego założeniami doskonalenie zawodowe odbywa się w konkretnych szkołach i placówkach oświatowych. Ma charakter procesowy: rozpoczyna się od diagnozy potrzeb, polega na realizacji szkoleń i wykorzystaniu nabytej wiedzy w praktyce, a kończy się sformułowaniem wniosków i rekomendacji. Wykorzystuje potencjał różnych instytucji, które świadczą usługi na rzecz doskonalenia nauczycieli.

      W roku szkolnym 2018/2019 nasze działania nastawione są na zaspokajanie potrzeb  w zakresie    doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli  i oświatowej kadry kierowniczej.

W codziennej pracy dążymy do tego, aby nauczyciel:

 • miał potrzebę uczenia się przez całe życie;
 • doskonalił się i podnosił swoje kompetencje;
 • był otwarty na nowoczesność i zmiany;
 • prowadził refleksję nad własną pracą i dokonywał ewaluacji;
 • kierował się fundamentalnymi wartościami humanistycznymi;

    Zespół doradców, konsultantów i specjalistów Powiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach stara się, w naturalny i życzliwy sposób, wnosić nową jakość w środowisko oświatowe, szczególnie w zakresie wspierania nauczycieli i  dyrektorów  szkół i placówek. 

Dążymy do tego, by być:

 • coraz lepszymi organizatorami, animatorami, pomysłodawcami;
 • coraz bardziej komunikatywni i przyjaźni;
 • otwarci na nowoczesność i zmiany, twórczy i innowacyjni.

Aby to osiągnąć:

 • kształcimy się ustawicznie;
 • uzyskujemy dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia;
 • pracujemy zespołowo i indywidualnie.

     Doświadczony zespół PCDZN , dbając o najwyższą jakość szkoleń, nastawiony jest na ciągłe doskonalenie własnych umiejętności. Współpracując z Instytutem Studiów Podyplomowych w Warszawie daje Państwu możliwość podwyższania kwalifikacji, uzyskania nowych uprawnień,  uzupełniania posiadanej wiedzy merytorycznej oraz realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  Ciągle doskonalimy nasze procesy, a cele podlegają okresowym przeglądom, aby wprowadzić niezbędne modyfikacje i uzupełnienia  w celu podnoszenia jakości naszej pracy. Otwarci jesteśmy także na potrzeby zgłaszane przez dyrektorów szkół i placówek oraz samych nauczycieli.

Dyrektor PCDZN mgr Anna Baracz

oraz doradcy metodyczni

 


Celem zaplanowania naszej pracy i prawidłowej realizacji zgłoszonych przez Państwa potrzeb karty zgłoszeniowe przyjmujemy do końca grudnia 2018r.

 • listownie
 • faksem
 • pocztą elektroniczną
 • w siedzibie PCDZN

 

24-100 Puławy, ul. 6 Sierpnia 5

tel. 81 – 888 – 49 – 01          fax 81 – 886 – 48 – 28

e-mail: pcdznpulawy@go2.pl      strona: www.pcdzn.edu.pl

 

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszenia.

 

Realizujemy również  formy doskonalenia – np. warsztaty, szkolenia RP o tematyce indywidualnie ustalonej przez szkołę/placówkę (wg. cen negocjowanych)

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą  oraz zachęcamy do korzystania z proponowanych form doskonalenia.


 

OFERTA SZKOLEŃ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 


karta zgłoszeniowa

formy płatności