Szkolenia

 

,,Mamy dziś nieograniczone możliwości angażowania wyobraźni młodych ludzi i zapewnienia im form nauczania i    uczenia się, które są do nich w najwyższym stopniu dopasowane.”   

(Ken Robinson)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą doskonalenia  zawodowego                    

na rok szkolny 2020/2021

 

     Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach, zmierza do tego, aby nauczyciele mieli możliwość rozwoju- uzyskiwania aktualnej wiedzy, zdobywania i doskonalenia umiejętności niezbędnych do efektywnej pracy i sprzyjających wykorzystaniu potencjału twórczego.

Wychodzimy z założenia, że doskonalenie nauczycieli ma znaczący wpływ na to,   żeby szkoła była  lepsza, lekcje bardziej interesujące, a uczniowie zaangażowani, rozumiani, rozwijający swoje uzdolnienia i przygotowani do funkcjonowania we współczesnym świecie.

   Szkolenia proponowane przez PCDZN w Puławach mają na celu podnoszenie kompetencji kreatywnych nauczycieli, a wymagają one ciągłego uzupełniania i poszukiwania; tym bardziej, że współczesna cywilizacja stawia przed wszystkimi coraz większe wymagania. Wobec tego nasze działania nastawione są na zaspokajanie potrzeb w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego, ale również dotyczą szeroko rozumianych kompetencji osobowościowych.

      W informatorze zamieszczamy formy, które ciągle cieszą się Państwa zainteresowaniem, jak również  uwzględniające sugestie nauczycieli oraz związane  z realizacją podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa, które w roku szkolnym 2020/21 prezentują się następująco:

 

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
  2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
  3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
  4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

 

      Ciągle jesteśmy na etapie wdrażania nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych, więc nasi doradcy metodyczni i konsultanci będą  dzielić się z Państwem swoją wiedzą w tym zakresie i udostępniać właściwe materiały.

       Proponujemy różnorodne formy doskonalenia: kursy doskonalące, warsztaty, szkolenia, sieci współpracy, konsultacje indywidualne, konferencje kierowane zarówno do kadry kierowniczej, jak i nauczycieli różnych specjalności oraz szkolenia dla rad pedagogicznych realizowane w siedzibach szkół i placówek.

      Zatrudnieni w PCDZN edukatorzy, doradcy metodyczni, konsultanci, specjaliści mają odpowiednie kwalifikacje, bogatą praktykę zawodową oraz uprawnienia do kształcenia nauczycieli.

     Bardzo chcemy spotykać się z Państwem bezpośrednio, ale mając na względzie pandemię Covid-19, jesteśmy przygotowani na prowadzenie szkoleń online.

    

                    Życzymy zdrowia i zapraszamy  do korzystania z naszej oferty.

 

                                                                Dyrektor PCDZN mgr Anna Baracz

                                                                       oraz doradcy metodyczni

 

Celem zaplanowania naszej pracy i prawidłowej realizacji zgłoszonych przez Państwa potrzeb karty zgłoszeniowe przyjmujemy do końca grudnia 2020r.

  • listownie
  • faksem
  • pocztą elektroniczną
  • w siedzibie PCDZN

 

24-100 Puławy, ul. 6 Sierpnia 5

tel. 81 – 888 – 49 – 01             fax 81 – 886 – 48 – 28

e-mail: pcdznpulawy@go2.pl      

 

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszenia.

 

Formularze karty zgłoszeniowej wpięte są w środku informatora a także znajdują się na naszej stronie internetowej.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz zachęcamy do korzystania z proponowanych form doskonalenia.

 

Realizujemy również  formy doskonalenia – np. warsztaty, szkolenia RP o tematyce indywidualnie ustalonej przez szkołę/placówkę (wg. cen negocjowanych)

OFERTA SZKOLEŃ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA

WSPIERANIE SZKOŁY W RÓŻNYCH OBSZARACH DZIAŁANIA

TECHNOLOGIA KOMPUTEROWA I INFORMACYJNA

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA

KURSY NADAJĄCE UPRAWNIENIA

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO INFORMATORA 

FORMY PŁATNOŚCI