Szkolenia

 

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą doskonalenia zawodowego

na rok szkolny 2023/2024

 

Oddajemy w Państwa ręce informator o formach doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok szkolny 2023/2024, który oferuje PCDZN w Puławach.

Doskonalenie zawodowe pozwala na podniesienie kompetencji pracowników, ale wpływa także na ich rozwój osobisty. Proponowana tematyka uwzględnia aktualne kierunki polityki oświatowej państwa. Wśród propozycji, które przygotowaliśmy, znajdziecie Państwo między innymi szeroką ofertę dotyczącą wsparcia w zakresie rozwijania kompetencji istotnych w kontekście  wyzwań niesionych przez czas i perspektywę przyszłości.

Ofertę przygotowaliśmy w oparciu o diagnozę potrzeb środowiska oświatowego, dostosowując ją do dynamicznie rozwijającego się otoczenia społeczno-gospodarczego i prawnego. Szczególną uwagę zwróciliśmy na psychospołeczne funkcjonowanie uczniów, zagadnienia profilaktyczno-wychowawcze, specjalne potrzeby edukacyjne.

Zachęcamy również do udziału w ramach sieci współpracy i samokształcenia jako okazji do wymiany doświadczeń zawodowych, a także realizujemy indywidualne zamówienia na szkolenia uwzględniając tematykę zaproponowaną przez odbiorcę.

Jesteśmy przygotowani do prowadzenia szkoleń online.

W imieniu własnym i pracowników Powiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli, życzę Państwu w nowym roku szkolnym spokojnej pracy oraz satysfakcji z osiągnięć szkolnych w pracy pedagogicznej.

    

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty.

 Dyrektor PCDZN

 dr n. społ. Anna Baracz 

 

Celem zaplanowania naszej pracy i prawidłowej realizacji

zgłoszonych przez Państwa potrzeb

karty zgłoszeniowe przyjmujemy do końca grudnia 2023r.

 • listownie
 • pocztą elektroniczną
 • w siedzibie PCDZN

 

24-100 Puławy, ul. 6 Sierpnia 5

tel. 81 – 888 – 49 – 01

e-mail: sekretariat@pcdzn.edu.pl strona: www.pcdzn.edu.pl

 

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszenia.

 

Formularze karty zgłoszeniowej  znajduje się na końcu informatora, a także znajdują się na naszej stronie internetowej.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz zachęcamy do korzystania z proponowanych form doskonalenia

 

Formularze karty zgłoszeniowej wpięte są w środku informatora, a także znajdują się na naszej stronie internetowej.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz zachęcamy do korzystania z proponowanych form doskonalenia.

 

Realizujemy również formy doskonalenia – np. warsztaty, szkolenia RP o tematyce indywidualnie ustalonej przez szkołę/placówkę (wg cen negocjowanych)

 

W RAMACH FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI PCDZN OFERUJE:

 

 • organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek, w planowaniu i prowadzeniu działań podnoszących jakość pracy szkoły,
 • szkolenia, e-szkolenia,
 • warsztaty,
 • szkolenia i e-szkolenia rad pedagogicznych,
 • seminaria, e-seminaria,
 • wykłady, e-wykłady,
 • sieci współpracy i samokształcenia,
 • konferencje, e-konferencje,
 • konsultacje, e-konsultacje,
 • spotkania szkoleniowo-informacyjne,
 • zajęcia otwarte,
 • organizację i współorganizację konkursów, przeglądów, turniejów,
 • możliwość publikacji metodycznych,
 • dzielenie się wiedzą i upowszechnianiem przykładów dobrych praktyk,
 • wsparcie w dostępie do literatury,
 • materiały metodyczno-dydaktyczne.

 

Harmonogramy

spotkań sieci współpracy i samokształcenia, konferencji międzyprzedmiotowych oraz zajęć otwartych dostępne są na naszej stronie internetowej www.pcdzn.edu.pl

 

Awans zawodowy nauczyciela

konsultacje indywidualne eksperta komisji egzaminacyjnych  – cały rok

tel. 669 220 777

 

Z FORM DOSKONALENIA ODPŁATNIE MOGĄ KORZYSTAĆ RÓWNIEŻ NAUCZYCIELE NIEOBJĘCI DOSKONALENIEM ZAWODOWYM PCDZN

 

Zachęcamy do udziału


 

OFERTA SZKOLEŃ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Pełna wersja informatora

Szkolenia w poszczególnych obszarach:

Warsztat pracy nauczyciela

Problematyka wychowawcza i psychologiczno-pedagogiczna

Awans zawodowy nauczyciela

Technologia komputerowa i informacyjna

Wspieranie szkoły w różnych obszarach działania

Kursy nadające uprawnienia

TEMATYKA SZKOLEŃ

                            WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA 

   1. Fizyka dla małych dzieci.
   2. Kreatywność na lekcji.
   3. Kreatywność a rozwijanie umiejętności myślenia i korzystania z wiedzy.
   4. Autoewaluacja pracy nauczyciela teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych.
   5. Podejście indywidualne w procesie dydaktycznym.
   6. Kodu Game Lab – trójwymiarowe gry dla najmłodszych.
   7. Scratch Junior – programowanie dla najmłodszych.
   8. Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej.
   9. Zaawansowane programowanie w środowisku Scratch.
   10. Nowoczesne metody nauczania.
   11. Techniki efektywnego uczenia się.
   12. Czy nauczyciel i rodzic mogą być partnerami w wychowawczej roli przedszkola?
   13. Rewalidacja a rehabilitacja.
   14. Zabawy rękami i stopami – elementy metody Pola Denisona.
   15. Strefa najbliższego rozwoju.
   16. „Zimowe igraszki”. Inspiracje muzyczno-ruchowe dla najmłodszych.
   17. Jestem Polakiem. Kocham Polskę. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Przygotowanie do uroczystości przedszkolnych i w klasach I-III.
   18. MIDFLUNESS – trening uważności w pracy z dziećmi. Jak wykorzystać praktyki uważności w codziennej pracy z dzieckiem w przedszkolu.
   19. „Kuferek dla Babci i Dziadka” – piosenki, instrumentacja, tańce i układy przestrzenno-ruchowe dla dzieci do wykorzystania w pracy codziennej oraz podczas uroczystości przedszkolnych i szkolnych.
   20. Aktywność fizyczna jako kluczowy element zdrowego stylu życia.
   21. „W promieniach słońca”, czyli piosenki o tematyce wakacyjnej. Tańce i układy przestrzenno-ruchowe do wykorzystania podczas uroczystości zakończenia roku i w pracy codziennej z dziećmi.
   22. Znaczenie aktywności fizycznej w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.
   23. „Inspiracje jesienne” – tańce i układy przestrzenno-ruchowe dla dzieci.
   24. Jak pracować z dzieckiem w przedszkolu z Zespołem Aspergera, spektrum autyzmu lub SI – niepokoje nauczyciela.
   25. „Idzie wiosna” – układu rytmiczne o tematyce wiosennej dla dzieci.
   26. ADD – Zespół Zaburzeń Uwagi.
   27. Dojrzałość szkolna przedszkolaka.
   28. Adaptacja dziecka do przedszkola – pomysły na osiągnięcie sukcesu adaptacyjnego.
   29. Pantomima i improwizacje w bajkach muzycznych i muzyce klasycznej.
   30. Wyrysuj ruchem emocje.
   31. Szkolne gry uczniów, nauczycieli i rodziców.
   32. Behawioralne i emocjonalne zaburzenia dzieci i młodzieży.
   33. Wspomaganie rozwoju ucznia z trudnościami w uczeniu się, praktyczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi.PROBLEMATYKA WYCHOWAWCZA I PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

     

   34. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przepisach prawa oświatowego i praktyce.
   35. Zaburzenia eksternalizacyjne dzieci i młodzieży w kontekście wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.
   36. Kto radzi sobie z dyscypliną w klasie (grupie wychowawczej).
   37. Zaburzenia depresyjno-lękowe u dzieci i młodzieży. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i indywidualizacja kształcenia.
   38. Trudne dziecko nie znaczy niemożliwe.
   39. Trudne zachowania – złość czyli jak poradzić sobie ze złością.
   40. Praca z dzieckiem trudnym wychowawczo w przedszkolu.
   41. Rola klimatu w klasie a powrót ucznia do szkoły – doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy w edukacji międzykulturowej i z uczniem z doświadczeniem migracyjnym.
   42. Trudne i nietypowe zachowania ucznia ze spektrum autyzmu.
   43. Praca z dziećmi z zaburzeniami zachowania.
   44. Lęki szkolne – przyczyny i zapobieganie.
   45. Jak uczyć i wychowywać dziecko z zaburzeniami zachowania?
   46. Sytuacje trudne wychowawczo.
   47. Klasa jako grupa a oddziaływania wychowawcze.
   48. Diagnoza typów uczniów. Jak efektywnie pracować z klasą będącą zbiorem indywidualności o różnych możliwościach i preferencjach.
   49. Przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród uczniów.AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA

     

   50. Nauczyciel początkujący – przygotowanie do zawodu.
   51. Awans zawodowy nauczyciela mianowanego.
   52. Awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego.TECHNOLOGIA KOMPUTEROWA I INFORMACYJNA

     

   53. Podstawy programu Genial.ly.
   54. Narzędzia TIK w pracy nauczyciela.
   55. Wykorzystanie programu Canva w pracy nauczyciela.
   56. Dołącz do eTwinning.WSPIERANIE SZKÓŁ W RÓŻNYCH OBSZARACH DZIAŁANIA

     

   57. Rozwijanie krytycznego myślenia na zajęciach.
   58. Spróbuj inaczej – inne spojrzenie na rzeczywistość edukacyjną. Podstawy pracy kreatywnej.
   59. Zaburzenia lateralizacji w wieku przedszkolnym – z praktyki nauczyciela.
   60. Jak pracować z nową grupą – integracja zespołu.
   61. Praca zespołowa na lekcjach.
   62. Uczeń cudzoziemiec w klasie.
   63. „Moje doświadczenia w pracy dydaktycznej i pedagogicznej – budowanie relacji w sytuacji pomagania” – metodyka pracy z grupą.
   64. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.
   65. Kryteria oceny pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów prawa – z zakresu BHP oraz funkcjonowania placówki w oparciu o przepisy prawa.
   66. Neurodydaktyka w nauczaniu.
   67. Jak rozbudzić motywację uczniów?
   68. Wolontariat w szkole – organizacja działań.
   69. Kryteria oceny pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów prawa.
   70. Rola komunikacji w dobie komunikacji internetowej.
   71. Depresja młodzieńcza. Profilaktyka samobójstw.
   72. Autorytet nauczyciela i wychowawcy.
   73. Alternatywne formy terapii pedagogicznej.
   74. Zajęcia rewalidacyjne w praktyce – Jak je zaplanować i przeprowadzić?
   75. Uczeń z Zespołem Aspergera w klasie szkolnej. Co nauczyciel wiedzieć powinien:?
   76. Konflikt
   77. Zachowania opozycyjno-buntownicze. Zaburzenia zachowania.
   78. Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży.
   79. Stres w zawodzie nauczyciela.
   80. Jak stworzyć autorski program nauczania?
   81. Współpraca szkoły z rodzicami.
   82. Tworzymy program innowacji.
   83. Pierwsza pomoc przedmedyczna.

    KURSY NADAJĄCE UPRAWNIENIA
     
   84. Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

   

  KARTA ZGŁOSZENIOWA DO INFORMATORA

  FORMY PŁATNOŚCI