Wpłaty za szkolenia

Wpłaty za szkolenia można dokonywać:

– przelewem na konto:

Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach

PKO BP O/Puławy 03 1020 3219 0000 9902 0091 1545

z podaniem nazwy kursu, numeru z informatora oraz nazwiska uczestnika.

Przy WPŁACIE PRZELEWEM Z OSOBISTEGO KONTA uczestnika, do wystawienia RACHUNKU na SZKOŁĘ/PLACÓWKĘ, należy „w tytule wpłaty” DODATKOWO podać jej nazwę i adres.

BRAK tej informacji spowoduje wystawienie Rachunku Imiennego na osobę wpłacającą i UNIEMOŻLIWI późniejsze wystawienie go na szkołę/placówkę.

– w kasie Centrum – pokój nr 8,

poniedziałek 8:00 – 16:30

wtorek – piątek 8:00 – 15:00

W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwrotu wpłaty uczestnikowi szkolenia na jego prośbę.

Informację o braku możliwości udziału w szkoleniu zainteresowany powinien zgłosić w terminie nie krótszym niż 7 dni przed wyznaczonym terminem szkolenia.

Na ustną lub pisemną prośbę zainteresowanego istnieje możliwość przełożenia uiszczonej opłaty na inne szkolenie w innym terminie.

Zarządzenie Dyrektora PCDZN w sprawie rozliczania między PCDZN a uczestnikami opłat za szkolenia