Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek

Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele szkół/placówek oświatowych

Kompleksowe wspomaganie szkół to nowa forma doskonalenia nauczycieli, demokratyczny proces uwzględniający zarówno potrzeby dyrektora, nauczycieli, jak i rodziców, a także uczniów. To efektywne działania skupione na rozwiązywaniu problemów w formach i sposobach przez Państwa preferowanych. Dzięki temu zachodzące zmiany są odczuwane jako potrzebne i akceptowane przez grono pedagogiczne, które jest ich inicjatorem, twórcą i wykonawcą. Ma ono na celu: wspieranie szkół w indywidualnym rozwoju, podniesienie jakości pracy szkół i placówek poprzez szkolenia i inne działania podjęte w szkole.

Najważniejsze założenia proponowanego przez nas wsparcia to:
• realizacja wszystkich szkoleń, konsultacji specjalistów w miejscu pracy nauczycieli;
• dostosowanie programu szczegółowego i form doskonalenia do potrzeb placówki;
• rozszerzenie oferty o tematykę proponowaną przez szkołę/placówkę;
• zapewnienie kadry szkoleniowej o wysokich kwalifikacjach;
• teoretyczne i praktyczne wsparcie w realizacji zadań szkoły/placówki;
• całoroczna merytoryczna i organizacyjna opieka nauczycieli doradców, konsultantów, specjalistów zatrudnionych przez PCDZN nad szkołą/placówką.

Roczny cykl wspomagania obejmuje:
• diagnozę obszaru rozwojowego szkoły we współpracy z dyrektorem i nauczycielami;
• opracowanie Rocznego Planu Wspomagania oraz możliwość jego dostosowywania do zmieniających się potrzeb placówki;
• przeprowadzenie doskonalenia nauczycieli zgodnie z opracowanym RPW (konsultacje, warsztaty, szkolenia, treningi umiejętności, opracowywanie wzorców dokumentów etc.);
• wsparcie przy wdrażaniu nabytych umiejętności i wypracowanych rozwiązań do codziennej pracy;
• utworzenie sieci współpracy i samokształcenia, tj. współpracujących zespołów nauczycieli/dyrektorów, upowszechnianie przykładów dobrej praktyki;
• ewaluację wspólnie zrealizowanych działań, analizę efektów i opracowanie wniosków do dalszej pracy.

W realizacji wszystkich etapów do Państwa dyspozycji będzie koordynator – konsultant PCDZN przygotowany do pełnienia tej roli, posiadający duże doświadczenie we współpracy z gronami pedagogicznymi oraz w prowadzeniu form doskonalenia.

Proces kompleksowego wspomagania jest bezstronny, a jego koordynator nie ocenia, nie narzuca rozwiązań; jego rola polega na wspieraniu pracowników instytucji w dążeniu do wyznaczonego przez nich celu.

W celu zgłoszenia szkoły/placówki proszę Dyrektorów szkół/placówek o złożenie DEKLARACJI dotyczącej wybranego przez szkołę/placówkę obszaru (problematyki) kompleksowego wspomagania.

Z poważaniem
Anna Baracz
Dyrektor PCDZN w Puławach

DEKLARACJA DLA SZKOŁY